skip to Main Content

INFO :Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) forvalter Nasjonal tilskuddsordning for å inkludere barn og unge.

Nasjonal tilskuddsordning for å inkludere barn og unge skal bidra til at alle barn, uavhengig av foreldrenes sosiale og økonomiske situasjon, skal ha mulighet til å delta jevnlig i minst én organisert fritidsaktivitet sammen med andre. Løsningen for å nå barn vil variere fra kommune til kommune og frivillige organisasjoner, og idretten som allerede får offentlig støtte forventes å bidra i de ulike løsningene.

Det tas forbehold om Stortingets årlige bevilgninger. Målgruppe Målgruppen i tilskuddsordningen er barn og ungdom berørt av fattigdomsproblemer.

Sammen med de berørte inngår deres familier i målgruppen når tiltaket retter seg mot kultur-, fritids- og ferieaktiviteter. Mål, innretning og prioriteringer Målet med tilskuddsordningen er å motvirke og/eller dempe konsekvensene av fattigdom blant barn og ungdom.

Tilskuddsordningen skal være et virkemiddel for å bedre mulighetene for at flere barn og ungdom skal få delta på viktige sosiale arenaer, som ferie- og fritidsaktiviteter, uavhengig av foreldrenes inntekt og sosiale situasjon.

Det skal ikke stilles krav om kunnskap, politisk ståsted eller religiøs bakgrunn for å delta. Tilbudet skal så langt det er mulig ha lave eller ingen kostnader. I tillegg er det et mål at tiltakene bidrar til et mer inkluderende fritidsmiljø.

1 Hva kan det søkes tilskudd til: Det kan søkes om tilskudd til tiltak som innebærer at a) – barn og ungdom berørt av fattigdomsproblemer og deres familier kan delta i kulturog fritidsaktiviteter – barn og ungdom berørt av fattigdomsproblemer og deres familier kan delta i ferieaktiviteter – barn og ungdom berørt av fattigdomsproblemer kan delta på alternative mestringsarenaer

Vi i Havdur jobber for å inkludere alle i idretten- ALLE SOM ØNSKER Å DRIVE MED IDRETT SKAL FÅ ANLEDNINGE.

Er din familie din kategorien ovenfor – så ta kontakt. Linda Krohn Reke  Daglig leder i Idrettslaget Havdur  Mob 93 03 63 41