Skip to content

Kommunikasjon

Kommunikasjon i IL Havdur skjer mellom styre/ledegrupper, støtteapparat og foreldre/medlemmer, eller med prosjektgrupper/arrangementsgrupper i IL Havdurs regi. Det foregår også kommunikasjon mot idrettskrets, særforbund (med kretser), motstanderlag, dommere og klubber/turneringsarrangører.

IL Havdur Fotball har valgt www.havdur.no (kxweb), epost og telefoni som de offisielle kommunikasjonsmetodene. Dette har sammenheng med at kxweb er vårt valgte administrasjons- og medlemsregister, samt at disse kommunikasjonsformene er å anse som godt utbredt blant alle våre medlemmer (med foresatte) og øvrige kommunikasjonsmotparter. Det skal også legges til at enkelte avstår fra bruk av kommunikasjonsformer som eksempelvis Facebook og andre sosiale media, noe som skal respekteres av IL Havdur og våre støtteapparat.

Sosiale media

Klubben gir anledning for støtteapparat til å danne lukkede Facebook grupper for administrasjon og intern koordinering per lag, spesielt for å nå ut med lynmeldinger og kunngjøringer på en responsiv måte. Disse gruppene skal modereres av støtteapparatet ihh til åndsverksloven og personopplysningsloven. Det gis ikke anledning til å kopiere materiell fra havdur.no eller andre nettsteder/kilder til Facebook gruppa, men kildereferanser kan legges inn. Det skal også opplyses til brukerne av gruppa om krav til samtykke for deling av bilder, og man skal aktivt unngå at Facebook gruppen brukes til nedsettende/krenkende kommentarer om spillere, trenere, motstandere, dommere, klubb mm. Dersom noen ikke er tilgjengelige brukere på Facebook så har støtteapparat plikt til å tilby samme informasjonsstrøm i henhold til våre offisielle kommuniasjonsmetoder (www.havdur.no, epost eller telefoni).

Personvern og samtykkeerklæring

Det er viktig å ha respekt for våre medlemmers, og spesielt barn og unges integritet og rett til personvern. Skoler, SFO-er, barnehager og andre foreninger/lag stiller krav til samtykkeerklæring for bilde-/videotaking hvor det direkte eller indirekte kan identifiseres hvem som er avbildet. Idretten er intet unntak så Norges Idrettsforbund har laget retningslinjer for tilsvarende som alle idrettslag er forpliktet å følge: Retningslinjer for publisering av bilder og film av barn . Retningslinjene levner ingen tvil om at samtykke skal eksplisitt gis, og når det er gitt så skal ansvarlig part (medlem/foresatt) tydelig signalisere når samtykke trekkes tilbake. Barn som kan skrive skal også signere!

IL Havdur gjør ingen proaktiv innsamling av denne typen samtykkeerklæring, vi har ikke systemstøtte for dette i vårt medlemsregister. Det er derfor det enkelte lags støtteapparat sitt ansvar å samle inn og administrere samtykkeerklæringer, samt informere foreldre om at ingen har anledning til å dele bilder/video uten samtykke. Samtykkeerklæringen skal være i forståelse både med barn og foresatt. Det stilles ikke direkte krav til skriftlighet, men skriftlighet anbefales så Norges Idrettsforbund har utarbeidet et samtykkeerklæringsskjema. IL Havdur forventer at samtykkespørsmålene i NIFs samtykkeerklæringsskjema er ivaretatt av støtteapparatet, og at det ikke er rom for tvil om at samtykket er gitt.

Uønsket/uautorisert publisering kan føre til erstatningsansvar og straffeansvar ifølge personopplysningsloven og åndsverkloven. IL Havdur skal ikke under noen omstendigheter trekkes inn i slike saker.