Skip to content

 

Håndbok:

http://Fotball-Håndbok

Sportsplan:

Kommer…

 

Fotball øvelser/informasjon Trenere:

Trenings øvelser Barn/Ungdom

Spilleregler

Fotball øvelser

Økter og øvelser | tiim

Dokumenter:

Regelendringer 3- 7- 9 er fotball
Skader- skademelding
Søknad skjema-deltakerliste-utgifter-ved-tuneringer -turer-Cup-osv

Regler om retningslinjer for turneringer og reiser i regi av Havdur Fotball

Retningslinjer – reise

Navneliste ved reise/overnatting

Beredskaps plan

Regler om retningslinjer for turneringer og reiser i regi av Havdur Fotball.
Retningslinjer for reiser og deltakelse i turneringer for fotballag i IL Havdur.
Minilag 6-8 år: Klubben betaler inntil 3 turneringer i sesongen.
Turneringene skal værelokale i distriktet, dvs innen begrensede avstander og uten overnatting.
Havdurknotten kommer i tillegg (november).
9-12 år: Klubben betaler inntil 3 turneringer i sesongen. En turnering kan innebære reise
over en fylkesgrense med overnatting(er).
13-14 år: Klubben betaler for inntil 3 turneringer i sesongen. En turnering kan innebære reise
innen Norge med overnattinger.
15-19 år: Turneringer/treningsleir avtales sesong for sesong. Inntil en turnering/treningsleir
kan være utenlands. Ingen begrensinger for øvrig, men det skal tas hensyn til spillernes
økonomi.
A-lag. Turneringer og treningsleirer avtales sesong for sesong.
Dispensasjoner.
Det kan søkes dispensasjoner fra ovenstående regler til fotballstyret. Disse skal være godt
begrunnet.
Stønader:
Ordinære turneringsavgifter dekkes av klubben (ikke utg. til transport/
opphold/overnatting/mat etc.).
Styret kan beslutte å dekke en større del dersom det finner det forsvarlig.
Normalt vil man kunne få dekning for transportutgifter for 2 ledere. Laget/deltakerne dekker selv øvrige kostnader.
Varsling.
Alle lag som deltar og/eller reiser i IL Havdurs navn skal varsle fotballstyret om sine
aktiviteter i god tid før aktiviteten starter. Ungdomsleder og minileder koordinerer og
assisterer for sine aldersgrupper. Sportslig leder koordinerer og assisterer for Junior og A-lag.
Generelt.
Det er avholdspåbud for alle spillere og ledere i aldersbestemte klasser under reiser i IL
Havdurs navn.
Ved overnattinger i aldersbestemte klasser skal det alltid være ansvarlige voksne tilstede.
Reiseledere er ansvarlige og skal påse at høyeste krav sikkerhet ivaretas under reise og
opphold. Det enkelte lag oppfordres til å bli enige om utfyllende regler for sine reiser som
ivaretar trivsel og sikkerhet for alle. Alle som reiser plikter å forholde seg til avtalte regler og
reiseleders anvisninger.
Brudd på regler.
Lagleder/reiseleder har fullmakt til å foreta nødvendige forføyninger overfor spillere dersom
det foreligger brudd på avtalte regler. Herunder også hjemsendelse av spillere for
spillernes/foreldrenes regning, når dette er avtalt på forhånd.
Dersom lagleder/reiseleder gjør seg skyldig på alvorlige brudd på regler skissert ovenfor, eller
som er avtalt i laget, eller på alminnelige normer for god oppførsel, kan vedkommende bli
avskjediget i IL Havdur. Slike brudd bør varsles fotballstyret uten unødig opphold. Mistanke
om brudd på norsk lov vil bli anmeldt til politiet.

Årsrapport

Alle lag i IL Fotball skal i forbindelse med årsavslutningen fylle ut 4 skjema. Dette fordi vi er pliktet å ha kontroll med aktiva gjennom utstyr som er kjøpt inn i regi av klubbens aktivitet, påkrevd innhold til årsrapport som skal gjennomgås på årsmøtet i februar neste år, samt kontroll og innrapportering av medlemsregister til idrettsforbund, fotballkrets og kommune. Vi minner om at lagpåmelding til neste års seriespill baseres på dette rapportbatteriet.

1) Lagsituasjon: Før opp aktive medlemmer, også med status på de som har sluttet. Vi trenger nøyaktig informasjon her.
2) Årsrapport: Velg mal a,b eller c etter aldersgruppe. Skriv blant annet hva dere har vært med på i år, utvikling osv.
3) Utstyrsrapport: Oversikt over utstyr laget disponerer. Ingen får bestille nytt utstyr uten at en nøyaktig oversikt over eksisterende utstyr leveres.
4) Bestillingsskjema: Dersom Utstyrsrapport avdekker mangler kan dere bestille dette her.

Skjemaene sendes til minileder for miniavdelingen, og sportslig leder for de andre avdelingene. FRIST: Fredag 21.12.2018

Drakter: Samles kun inn av materialkoordinator dersom lag oppløses, drakter er for små eller lagleder ønsker det på grunn av endringer i støtteapparat. Ha tett dialog med materialkoordinator om dette.

I tillegg finner dere et skriv om sesongavslutning / sammenkomst for laget. Les nøye og følg instruksen, ved eventuelle utlegg til arrangementet må dere ta vare på kvittering og fylle ut refusjonsskjema. Dette leveres daglig_leder@havdur.no

Dokumenter:

01 – Lagsituasjon (word)
03 – Utstyrsrapport Materiell Havdur IL fotball (word)
04 – Bestillingsskjema Materiell Havdur IL fotball (word)
05 – Informasjon om sesongavsluttning (pdf)
06- Søknad med navneliste til turneringer- ligger under Hovedstyret – informasjon.

Årsrapport
Under finner dere mal til årsrapport.
Det er oppmannens ansvar at årsrapporten skrives og sendes inn ved sesongslutt.
Send til leder@fotball.havdur.no.
Mal årsrapport minilag JG6-JG11 (word)
Mal årsrapport senior 18år (word)
Mal årsrapport ungdom serie JG12 – JG18 år (word)[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]